Generelle vilkår og betingelser

1. definition og anvendelsesområde

1.1 I de generelle vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betydning:

1. tilbud: de produkter, der tilbydes af formidleren;
2. formidler: YunLing Electric & Technology Co. Ltd, [juridisk] etableret i DongGuan City og med hovedkontor på Room 505 Building B jinhaissha NO 56 GuanTaiDaDao NanChen Street Donguan City, GuangDong-provinsen Kina med +86 15507555959. registreret i handelskammerets handelsregister under S1112017052381, som accepterer og dermed letter aftaler om levering af produkter fra leverandøren via hjemmesiden som formidler;

3. ordre: det produkt, som køberen har bestilt, og som der er indgået en aftale om;
4. fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
5. forbruger: den fysiske person, der ikke handler som erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, og som indgår en aftale om fjernsalg med en formidler;

6. dropshipping: Køber afgiver en ordre via webstedet, hvorved mellemmanden får mandat og beføjelse til at indgå en aftale om et eller flere produkter mellem køber og leverandøren som mellemmand og således ikke for mellemmandens regning og risiko, idet betalingen i henhold til aftalen sker gennem mellemmanden, og leverandøren leverer produktet direkte til køberen;
7. formular: den af leverandøren udleverede fortrydelsesformular, som en forbruger kan udfylde, hvis han/hun ønsker at udøve sin fortrydelsesret, som anført i bilaget til betingelserne;
8. fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde aftalen inden for fortrydelsesfristen;
9. køber: den person, med hvem der indgås en aftale på leverandørens vegne;
10. leverandør: leverandøren af et produkt;
11. aftale: en aftale, der skal indgås eller skal indgås mellem køber og leverandør gennem en mellemmand om køb af produkter, hvor der kun anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker til indgåelse af aftalen;
12) Produkt: en vare, der tilbydes af leverandøren via internetsiden ved hjælp af dropshipping;
13) skriftlig: enhver digital kommunikation ved hjælp af tegn, der kan lagres på et varigt medium, og hvor mellemmanden kan bestemme, hvilken metode der skal anvendes;
14. generelle vilkår og betingelser: De generelle vilkår og betingelser fastsættes af sælger, der handler som mellemmand.
1.2. Vilkårene gælder for hvert tilbud fra en formidler, hver ordre og hver aftale, herunder tilføjelser eller ændringer hertil, samt for efterfølgende aftaler.

1.3 Anvendelsesområdet for generelle eller (købs)betingelser for køber af mellemmanden afvises udtrykkeligt.

1.4 Artikel 11.5, 11.6, 12, 13 og 14 i de generelle betingelser gælder kun for forbrugere.

1.5 Hvis en eller flere bestemmelser i de almindelige forretningsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt skulle være helt eller delvist ugyldige, forbliver aftalen og disse almindelige forretningsbetingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks af en bestemmelse, der efter fælles aftale kommer så tæt som muligt på den oprindelige bestemmelses betydning og formål.

2. Dropshipping

2.1 Leverandørens oplysninger er anført på webstedet.

2.2 Hvis leverandøren ikke er beliggende i Nederlandene, vil det bestilte produkt blive registreret i køberens navn. Alle yderligere omkostninger, såsom moms, toldklareringsomkostninger og andre offentlige afgifter, skal afholdes af køberen.

2.3 De priser, der er anført i tilbuddet, er eksklusive moms og andre offentlige afgifter og eksklusive forsendelses- og eventuelle transport- og emballeringsomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

2.4 Betaling af ordren skal ske gennem en mellemmand, idet mellemmanden betaler leverandøren på vegne af køberen.

2.5 Forskellen i beløb mellem det beløb, som køberen betaler for ordren, og det beløb, som mellemmanden betaler til leverandøren, betragtes som kompensation for de ydelser, som mellemmanden har leveret.

3. tilbud

3.1 Ethvert tilbud fra en mellemmand har en begrænset gyldighedsperiode, dvs. indtil et produkt ikke længere er tilgængeligt på lager eller hos leverandøren ("udløber") eller ikke længere kan bestilles via hjemmesiden.

3.2 Hvis et tilbud er afgivet på visse betingelser, vil dette udtrykkeligt blive nævnt i tilbuddet.

3.3 Hvert tilbud er uforpligtende. Formidleren er berettiget til at ændre tilbuddet til enhver tid.

3.4 Hvert tilbud indeholder en fuldstændig og så nøjagtig beskrivelse af produkterne som muligt for at gøre det muligt for køberen at foretage en korrekt vurdering af dem. Billeder af produkterne er en troværdig gengivelse af et produkt. Formidleren kan ikke garantere, at de viste farver er nøjagtigt de samme som et produkts virkelige farver. Når køberen afgiver en ordre, kan han/hun vurdere produktet, billedet og beskrivelsen af produktet under hensyntagen til ovenstående.

3.5 Alle billeder og beskrivelser af et produkt er vejledende og kan i tilfælde af unøjagtigheder og/eller uoverensstemmelser ikke være en grund til erstatning eller ophævelse af kontrakten, medmindre der er tale om afvigelser fra produktets væsentlige egenskaber i en sådan grad, at det faktisk er et andet produkt end det, som køberen havde til hensigt at bestille.

3.6 Ethvert tilbud, som køberen med rimelighed kunne forvente eller burde have forstået indeholdt en åbenlys skrivefejl eller udgjorde en åbenlys fejl, behøver ikke at blive overholdt af mellemmanden. Køberen kan ikke udlede nogen rettigheder af en sådan fejl eller fejltagelse.

4. aftale

4.1 Med forbehold af bestemmelserne i artikel 4.5 indgås en aftale på det tidspunkt, hvor køberen accepterer tilbuddet og afgiver ordren i overensstemmelse med de angivne betingelser.

4.2 Aftalen indgås på nederlandsk, medmindre mægleren tilbyder betingelserne og den videre kommunikation på et andet sprog via hjemmesiden. I sidstnævnte tilfælde kan en aftale også indgås på et sprog efter købers valg, og køber kan også kommunikere med mellemmanden på dette sprog.

4.3 Hvis køberen accepterer tilbuddet elektronisk, bekræfter mellemmanden straks modtagelsen af accepten elektronisk, hvorved aftalen indgås. Så længe modtagelsen af accepten ikke er blevet bekræftet af mellemmanden, kan køberen annullere kontrakten.

4.4 Formidleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data og skal sørge for et sikkert miljø. Formidleren træffer passende sikkerhedsforanstaltninger, når køberen kan betale elektronisk.

4.5 Formidleren kan indhente oplysninger om, hvorvidt køberen er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alt andet, der kan være relevant for en ansvarlig indgåelse af kontrakten. Hvis mægleren har gode grunde til ikke at indgå kontrakten, har han ret til at nægte at acceptere eller afvise ordren eller at knytte gennemførelsen til særlige betingelser.

4.6. Køber skal sikre, at alle oplysninger, som mægleren angiver som nødvendige, eller som køber med rimelighed må forstå er nødvendige for kontraktens gennemførelse, gives til mægleren rettidigt. Hvis sådanne oplysninger ikke gives til formidleren rettidigt, har formidleren ret til at suspendere kontraktens opfyldelse og/eller opkræve køber for eventuelle ekstraomkostninger som følge af forsinkelsen til formidlerens normale takster.

4.7 Formidleren er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der skyldes, at formidleren har stolet på ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger fra køber, medmindre denne ukorrekthed eller ufuldstændighed var kendt af formidleren.


5. pris

5.1 De priser, der er anført i tilbuddet, er baseret på de omkostningsfaktorer, der er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse, f.eks: import- og eksportafgifter, fragt- og losseomkostninger, forsikring og eventuelle afgifter og skatter. Eventuelle fordelagtige eller ufordelagtige forskelle på ankomst-, afgangs- eller leveringstidspunktet er til fordel for eller for købers regning.

5.2 De anførte priser er med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og skrivefejl. I tilfælde af tryk- og skrivefejl er agenten ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

5.3 Et sammensat tilbud forpligter ikke mægleren til at levere en del af de varer, der er omfattet af tilbuddet eller overslaget, til en tilsvarende del af den angivne pris.

5.4 Særlige, yderligere toldklareringsafgifter og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og påhviler kunden.


6. overensstemmelse og garanti

6.1 Med forbehold af oplysningerne i de almindelige betingelser herom i de generelle vilkår skal produkterne være i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelsesegnethed samt de lovbestemmelser og regulativer, der er gældende på datoen for kontraktens indgåelse.

6.2. Formidleren gør opmærksom på, at visse produkter har en begrænset holdbarhedsdato, som er angivet på det pågældende produkt. Køberen skal tage hensyn til denne holdbarhed for at sikre produktets kvalitet og sikkerhed i overensstemmelse med leverandørens garanti.

6.3 Eventuelle mangler eller forkert leverede Produkter skal skriftligt anmeldes til Formidleren inden for fire (4) uger efter leveringen. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ubrugt stand.

6.4 Formidlerens garantiperiode er den samme som producentens garantiperiode. Formidleren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til køberens individuelle anvendelse eller for nogen form for rådgivning om produkternes anvendelse eller anvendelse.

6.5 I tilfælde af et garantikrav skal mægleren efter eget valg sørge for udskiftning eller reparation. I tilfælde af udskiftning forpligter køberen sig til at returnere den udskiftede vare til formidleren.

6.6 Garantien gælder ikke, hvis:

 1. køberen har selv repareret og/eller forarbejdet de leverede produkter eller lader dem reparere og/eller forarbejde af tredjemand;
 2. De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet uagtsomt eller i strid med formidlerens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen.
 3. Manglen skyldes helt eller delvist bestemmelser, som myndighederne har udstedt eller vil udstede vedrørende de anvendte materialers art eller kvalitet.
 4. Hygiejniske produkter kan ikke returneres og refunderes.

7. levering og udførelse

7.1 Formidleren behandler ordrer på produkter med den største omhu.

7.2. Leveringsstedet er den adresse, som køberen har opgivet til formidleren ved bestillingen.

7.3 Formidleren videresender accepterede ordrer hurtigt og lader dem udføre.

7.4 Alle leveringstider er vejledende. Ved levering af produkter fra et andet land end Nederlandene kan leveringstiden være længere end angivet på hjemmesiden. Denne periode afhænger af leverandørens leveringstid. Køber kan ikke aflede nogen rettigheder fra nogen af de nævnte tidsfrister.

7.5 Hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil Køber blive informeret herom inden for 30 dage efter ordren.

7.6 Formidleren er berettiget til at levere varerne i dele, medmindre dette afviger fra aftalen eller den delvise levering ikke har nogen selvstændig værdi. Formidleren er berettiget til at fakturere de varer, der leveres på denne måde, særskilt. Overskridelse af en frist giver ikke køberen ret til erstatning.

7.7 De leveringstider, der er angivet på hjemmesiden, er kun vejledende.

7.8 Hvis den angivne leveringstid overskrides, har køberen ikke ret til opløsning af aftalen eller erstatning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

7.9 I tilfælde af opløsning i henhold til bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel skal Formidleren tilbagebetale det beløb, som Køber har betalt, hurtigst muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

7.10 Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil mellemmanden gøre sit yderste for at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen vil der blive givet en klar og forståelig meddelelse om, at der vil blive leveret en erstatningsvare. I tilfælde af erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en returforsendelse afholdes af agenten.

7.11 Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos formidleren indtil tidspunktet for levering til køberen eller en på forhånd udpeget agent, der er gjort bekendt med formidleren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Modtagelse af varer uden anmærkninger på fragtbrevet/fakturaen betragtes som bevis for, at emballagen var i god stand på leveringstidspunktet.

7.12. Det sker meget sjældent, at toldvæsenet splitter pakkerne op og opkræver ekstra gebyrer, før de får lov til at komme ind i landet. Disse gebyrer er kundens eget ansvar og kan ikke refunderes af Kizaro.

8. betaling

8.1 Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som køberen skylder i henhold til aftalen, betales umiddelbart efter, at ordren er afgivet.

8.2. Køber er forpligtet til straks at indberette eventuelle ukorrektheder i de betalingsoplysninger, der er oplyst til mellemmanden.

8.3 Hvis køberen ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) til tiden, skylder han/hun den lovbestemte rente på det stadig skyldige beløb, og hvis køberen ikke er forbruger, skylder han/hun den lovbestemte handelsrente, og mellemmanden er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som mellemmanden eller på dennes vegne har afholdt. Inkassoomkostningerne beregnes i overensstemmelse med loven og forordningen om godtgørelse for udenretslige inkassoomkostninger.

9. bestemmelser vedrørende webstedet og produkterne

9.1 Formidleren er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og/eller uregelmæssigheder i hjemmesidens funktionalitet. Formidleren er ikke ansvarlig for eventuelle funktionsfejl eller manglende tilgængelighed af hjemmesiden af nogen som helst grund.

9.2 Formidleren garanterer ikke for korrekt og fuldstændig overførsel af indholdet af e-mails eller anden digital kommunikation, der sendes af/på vegne af Formidleren, eller for rettidig modtagelse heraf.

9.3 Alle køberens krav baseret på mangler fra Formidlerens side fortabes, hvis de ikke meddeles skriftligt til Formidleren inden for et (1) år efter, at køberen kendte eller med rimelighed kunne have kendt til de mangler, som han baserede sine krav på.

9.4 Formidleren fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar og krav fra Køber og tredjemand, der har lidt (fysisk) skade som følge af uforsigtig, ukorrekt eller unødvendig brug af Produkterne. Produkterne må kun anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

9.5 Formidleren anbefaler køberen altid at læse brugsanvisningen før brug og at handle i overensstemmelse hermed. Produkterne skal opbevares og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

9.6 Alle råd om produkternes anvendelse er af generel og ikke-bindende karakter. Køberen skal selv og på eget ansvar vurdere, om et produkt er egnet til ham. I tilfælde af tvivl om brugen af et produkt bør leverandøren eller køberens (familie)læge kontaktes for at få en vurdering af brugen i et konkret tilfælde.

9.7 Visse produkter, f.eks. produkter, der indeholder små dele, produkter til udvendig pleje og elektriske apparater, bør holdes uden for små børns rækkevidde.

9.8 Agenten råder køberen til enhver tid, men især i tilfælde af graviditet, amning, indtagelse af medicin og i tvivlstilfælde, overfølsomhed over for nogen af ingredienserne, før brug af produkter, f.eks. kosmetiske plejeprodukter, efter at have læst brugsanvisningen, om nødvendigt konsultere en ekspert.

10 Force majeure

10.1. Agenten er ikke ansvarlig over for køberen, hvis forpligtelserne i henhold til kontrakten som følge af force majeure ikke kan opfyldes. Ved force majeure forstås under alle omstændigheder:

 1. Force majeure fra leverandørens side;
 2. statslige foranstaltninger og restriktioner;
 3. strømafbrydelse;
 4. afbrydelse af internettet, datanetværk og telekommunikationsfaciliteter, f.eks. som følge af cyberkriminalitet og hacking;
 5. naturkatastrofer;
 6. krig og terrorangreb;
 7. generelle transportproblemer og -restriktioner;
 8. strejker hos leverandører eller agenter, og
 9. andre situationer, som ligger uden for mæglerens kontrol, og som midlertidigt eller permanent forhindrer opfyldelsen af forpligtelserne.

10.2 I den periode, hvor force majeure varer, er forpligtelserne i henhold til aftalen suspenderet. Hvis denne periode varer længere end to måneder, har hver part ret til at opsige aftalen uden nogen forpligtelse til at betale erstatning til den anden part eller til mellemmanden.

10.3 I det omfang entreprenøren allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen eller kan opfylde dem på tidspunktet for force majeure, og den opfyldte eller den del, der skal opfyldes, har en selvstændig værdi, er entreprenøren berettiget til at fakturere den allerede opfyldte eller den del, der skal opfyldes, særskilt. Køberen er forpligtet til at betale denne faktura, som om der var tale om en særskilt aftale.

11. databeskyttelse

11.1. Købers (personlige) oplysninger skal registreres i en database. Disse data vil primært blive anvendt til gennemførelse af aftalen. Efter anmodning kan mægleren sende oplysninger om sine produkter, såsom nyhedsbreve og tilbud, til køber. Køberen kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af personoplysninger til direkte markedsføring og/eller mod (yderligere) modtagelse af (visse) markedsføringsoplysninger ved at sende en indsigelse til mellemmanden.

11.2. Køber accepterer brugen af elektroniske kommunikationsmidler. Køberen anerkender, at elektronisk kommunikation, på trods af alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger truffet af Formidleren, ikke er sikker og kan opsnappes, manipuleres, inficeres, forsinkes eller omdirigeres forkert, herunder af virus og spamfiltre. En mellemmand kan heller ikke yde absolut sikkerhed mod konsultation af uautoriserede personer.

11.3 Formidleren skal træffe passende foranstaltninger for at sikre fortrolighed og sikker opbevaring af (personlige) oplysninger.

11.4 I forbindelse med opfyldelsen af kontrakten kan (person)data også overføres til lande uden for EU, f.eks. til en leverandør i Kina, da kontrakten mellem køber og leverandør ellers ikke kan gennemføres, og leverandørens levering af ordren til køber ikke kan finde sted. Formidleren vil dog give kontraktmæssige garantier i denne henseende.

11.5. Køber har som forbruger ret til skriftligt at anmode leverandøren om at give adgang til og/eller (hvis relevant) rette, ændre, fjerne eller blokere de personoplysninger, som leverandøren behandler. En anmodning om adgang og/eller berigtigelse skal rettes til mellemhandlerens ledelse. På køberens første anmodning vil de registrerede personoplysninger blive gjort tilgængelige, rettet eller fjernet.

11.6 Personoplysninger om køber, der er forbruger, vil ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre mellemmanden er forpligtet hertil ved eller i henhold til gældende love og bestemmelser, eller det er nødvendigt for kontraktens gennemførelse.

11.7 Når du handler på bymeroza.com, accepterer du at modtage markedsføringsmateriale i form af e-mails fra alle varemærker. Disse handelsnavne omfatter følgende: bymeroza.com. Du kan til enhver tid afmelde dig fra at modtage markedsføringsmateriale ved at afmelde dig i bunden af vores udsendelser eller ved at kontakte bymeroza.com.


12. forbrugere

12.1 For forbrugere er priserne angivet inklusive moms, afgifter og forsendelsesomkostninger.

12.2 Inden der indgås en aftale med en forbruger, stilles teksten til vilkårene (elektronisk) til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på et andet varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden aftalens indgåelse oplyses, hvor og hvordan vilkårene kan ses elektronisk, og at vilkårene kan sendes elektronisk eller på anden måde gratis efter anmodning fra forbrugeren.

12.3. For forbrugerens skyld skal mægleren stille følgende oplysninger til rådighed via hjemmesiden eller i det mindste sikre, at disse oplysninger kan lagres på en tilgængelig måde på et varigt medium:

 1. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan indgive en klage;
 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin
 3. fortrydelsesret, eller en klar angivelse af, at forbrugeren er udelukket fra fortrydelsesretten;
 4. oplysninger om garanti og eftersalgsservice, og
  formularen.

12.4 For at udøve alle de juridiske rettigheder, som forbrugeren har over for leverandøren, kan forbrugeren henvende sig til en mellemmand, forudsat at dette er i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne.

12.5. En garanti, der ydes af eller på vegne af formidleren eller leverandøren, berører ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder i henhold til aftalen over for formidleren.

12.6 I tilfælde af anvendelse af artikel 7.5 har køberen, der er forbruger, ret til at ophæve aftalen uden omkostninger for produkter, der ikke kan leveres eller ikke kan leveres inden for en rimelig frist.

12.7 Den befuldmægtigede repræsentant kan fravige artikel 8.3 med hensyn til de inkassoomkostninger, der skal opkræves hos forbrugeren.

13 Fortrydelsesret

13.1 Ved køb af Produkter har Køber, der er en forbruger, mulighed for at ophæve Aftalen uden at angive nogen grund i en periode på 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren tidligere har udpeget og meddelt formidleren, har modtaget produktet.

13.2 I fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer forbrugeren produktet til formidleren med alt det leverede tilbehør og, hvis det med rimelighed er muligt, i dets oprindelige stand og emballage i overensstemmelse med formidlerens rimelige anvisninger.

13.3. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette formularen til formidleren senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Efter at forbrugeren har meddelt, at han/hun ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet til formidleren eller leverandøren inden for 14 dage. Forbrugeren skal i den forbindelse bevise, at de leverede produkter er blevet returneret rettidigt.

13.4. Hvis forbrugeren efter udløbet af de i artikel 13.2 og 13.3 nævnte frister ikke har meddelt, at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til mellemmanden, er købet en kendsgerning.

13.5 Følgende produkter er udelukket fra fortrydelsesretten:
a) Produkter, der klart er af personlig karakter;
b) Produkter, der ikke kan returneres på grund af deres art;
c) Produkter, der kan blive ødelagt eller hurtigt ældes;
d) Produkter, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, og som formidleren ikke har nogen kontrol over;
e) lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen.
f) Forseglede produkter, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller
g) hygiejne ikke er egnet til returnering, og hvis forsegling er brudt efter leveringen, og
h) produkter, der er fremstillet på forbrugerens anmodning i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer.


14 Omkostninger i forbindelse med tilbagetrækningen

14.1. Hvis en forbruger udøver sin fortrydelsesret, skal han bære omkostningerne ved returnering af varerne.

14.2. Hvis en forbruger har betalt et beløb, skal mellemmanden tilbagebetale dette beløb til forbrugeren hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter modtagelsen af fortrydelsen. Tilbagebetalingen sker via den samme betalingsmetode, som blev anvendt ved købet, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer en anden betalingsmetode, og mellemmanden accepterer denne metode. En forudsætning for tilbagebetaling er, at produktet allerede er modtaget af formidleren eller leverandøren, eller at der foreligger et afgørende bevis for fuldstændig returnering.

14.3. I tilfælde af beskadigelse af produktet som følge af forbrugerens uforsigtige håndtering hæfter forbrugeren for en eventuel værdiforringelse af produktet.

15 Reklamationer og tvister

15.1 Hvis køberen har en klage, skal køberen skriftligt underrette agenten herom.

15.2 En klage suspenderer ikke køberens eller formidlerens forpligtelser, medmindre formidleren skriftligt angiver andet.

15.3 En klage over aftalens opfyldelse skal fremsættes skriftligt inden syv (7) dage efter, at køberen har opdaget manglerne, og skal begrunde klagen.

15.4 En klage skal besvares af en autoriseret repræsentant inden for 14 dage fra modtagelsen. Hvis en klage har en forudsigelig længere behandlingstid, skal klageren informeres herom inden for 14 dage og gøres opmærksom på den periode, inden for hvilken klagen vil blive behandlet.

15.5 Mediator skal til enhver tid have mindst fire (4) uger til at løse en klage efter fælles overenskomst. Efter denne periode betragtes klagen som en tvist i henhold til artikel 15.8.

15.6 Hvis mægleren erklærer, at en klage er berettiget, skal han efter eget valg erstatte eller reparere de leverede produkter gratis. Hvis en klage ikke kan løses ved fælles overenskomst, betragtes klagen som en tvist i henhold til artikel 15.8.

15.7 Hvis klageren er en forbruger, kan han/hun også kontakte et organ til løsning af klager via den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

15.8 Alle tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af aftalen, eller som betingelserne finder anvendelse på, er udelukkende og uanset købers eller tredjemands hjemsted underlagt nederlandsk lov og er udelukkende underlagt [Rotterdam] domstols kompetence, medmindre bestemmelser i ufravigelig lov giver anledning til, at en anden domstol er kompetent.

15.9 Anvendeligheden af Wiener Salgskonventionen er udelukket

***

contact.meroza@gmail.com

SMS/MMS-PROGRAM TIL MARKEDSFØRING AF MOBILE BESKEDER: GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Meroza (herefter "Vi", "Os", "Vores") tilbyder et program til mobilbeskeder (programmet), hvis brug og deltagelse du accepterer i henhold til disse vilkår for mobilbeskeder og privatlivspolitik [indsæt URL-link til din privatlivspolitik] (aftalen). Ved at vælge eller deltage i et af vores programmer accepterer og accepterer du at være bundet af disse vilkår, herunder, men ikke begrænset til, din aftale om at løse tvister med os gennem bindende, individuel voldgift som beskrevet i afsnittet "Tvistbilæggelse" nedenfor. Denne aftale er begrænset til programmet og har ikke til formål at ændre andre vilkår og betingelser eller politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, der kan regulere forholdet mellem dig og os i andre sammenhænge.

1. Brugertilslutning: Programmet giver brugerne mulighed for at modtage SMS/MMS-mobilbeskeder ved at give deres samtykke til programmet, f.eks. via online- eller applikationsbaserede tilmeldingsformularer. Uanset hvilken opt-in-metode du har brugt til at deltage i programmet, accepterer du, at denne aftale gælder for din deltagelse i programmet. Ved at deltage i programmet accepterer du at modtage automatiserede eller forudindspillede marketingmobilbeskeder til det telefonnummer, der er knyttet til din tilmelding, og du forstår, at dit samtykke ikke er nødvendigt for at foretage et køb hos os. Selv om du giver dit samtykke til at modtage beskeder, der sendes ved hjælp af en automatisk opkaldsafspiller, skal ovenstående ikke fortolkes således, at nogle eller alle vores mobilbeskeder sendes ved hjælp af et automatisk telefonopkaldssystem ("ATDS" eller "autodialer"). Der kan forekomme besked- og datatakster. Frekvensen af meddelelser vil variere.

2. Brugerens fravalg: Hvis du ikke længere ønsker at deltage i programmet eller ikke længere er enig i denne aftale, accepterer du at svare på enhver mobilbesked fra os med STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE eller QUIT for at fravælge programmet. Du kan modtage en yderligere mobilbesked, der bekræfter din beslutning om at melde dig ud. Du forstår og accepterer, at de ovennævnte muligheder er de eneste rimelige metoder til at fravælge programmet. Du anerkender, at vores SMS-platform muligvis ikke genkender og reagerer på anmodninger om fravalg, der ændrer nøgleordene STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE eller QUIT, f.eks. ved at bruge andre stavemåder eller tilføje andre ord eller sætninger til kommandoen, og accepterer, at Meroza og dets tjenesteudbydere ikke har noget ansvar for manglende overholdelse af sådanne anmodninger. Du forstår og accepterer også, at enhver anden metode til at afslutte, herunder, men ikke begrænset til, at skrive andre ord end dem, der er anført ovenfor, eller mundtligt anmode en af vores medarbejdere om at fjerne dig fra vores liste, ikke er en passende metode til at afslutte.

3. programbeskrivelse: uden at begrænse programmets omfang kan brugere, der tilmelder sig programmet, forvente at modtage meddelelser, der beskriver markedsføring, promovering, betaling, levering og salg af [virksomhedens] varer/tjenester - dette bør være bredt og generelt for at omfatte enhver type meddelelse, som du kan sende. Meddelelser, der går ud over dette område, er muligvis ikke tilladt i henhold til TCPA]. Meddelelser kan omfatte påmindelser om at gå til kassen.

4. gebyrer og hyppighed: Der kan blive opkrævet gebyrer for meddelelser og data. Du accepterer at modtage meddelelser med regelmæssige intervaller efter vores skøn. Frekvensen af meddelelser kan variere dagligt, ugentligt og månedligt. Programmet omfatter tilbagevendende mobilbeskeder, og yderligere mobilbeskeder kan blive sendt med jævne mellemrum baseret på din interaktion med os.

5. Instruktioner for assistance: Hvis Du har brug for assistance i forbindelse med programmet, skal Du sende en SMS med teksten "HELP" til det nummer, hvorfra Du har modtaget beskeder, eller sende en e-mail til os på bymeroza.com. Bemærk venligst, at brug af denne e-mailadresse ikke er en acceptabel metode til at afmelde dig fra programmet. Afmeldinger skal indsendes i overensstemmelse med ovenstående procedurer.


6. MMS Bemærk: Programmet sender SMS TM'er (afslutningsbeskeder), hvis din mobilenhed ikke understøtter MMS-beskeder.

7. vores ansvarsfraskrivelse: programmet leveres på et "som det er" grundlag og er muligvis ikke tilgængeligt i alle områder på alle tidspunkter og kan stoppe med at fungere, hvis din mobiloperatør foretager produkt-, software-, dæknings- eller andre ændringer. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i forbindelse med modtagelse af mobilbeskeder i forbindelse med dette program. Levering af mobilbeskeder afhænger af effektiv transmission fra din mobiloperatør/netværksoperatør og er uden for vores kontrol. Operatører er ikke ansvarlige for forsinkede eller ikke leverede mobilbeskeder.

8. Krav til abonnenten: Du skal have din egen trådløse enhed, der er i stand til at sende tovejsbeskeder, bruge en deltagende trådløs operatør og være abonnent på en trådløs tjeneste med tekstbeskedstjeneste. Ikke alle trådløse udbydere tilbyder den tjeneste, der kræves for at deltage. Tjek din telefons muligheder for at få specifikke instruktioner om tekstbeskeder.

9. Aldersbegrænsning: Du må ikke bruge platformen, hvis du er under tretten (13) år. Hvis du bruger Platformen og er mellem tretten (13) og atten (18) år gammel, skal du have dine forældres eller din værges tilladelse til at gøre det. Ved at bruge Platformen anerkender og accepterer du, at du ikke er yngre end tretten (13) år, at du er mellem tretten (13) og atten (18) år, og at du har tilladelse fra din forælder eller værge til at bruge Platformen, eller at du er myndig i dit land. Ved at bruge platformen bekræfter du også, at du har tilladelse til at bruge og/eller interagere med platformen i henhold til de gældende love i dit land.

10. Forbudt indhold: Du anerkender og accepterer, at du ikke må sende noget Forbudt indhold via platformen. Forbudt indhold omfatter: - Enhver svigagtig, injurierende,